top of page

Adakah Yesus Berkata, "Akulah Tuhan, Sembahlah Aku?"


Respons seorang Kristian terhadap persoalan:


Dimanakah Yesus berkata, "Aku Tuhan, sembahlah Aku"?


Identiti seseorang ditentukan oleh pelbagai kriteria seperti berikut:

  • Nama & gelarannya

  • Sifat-sifat dan tuntutan tentang dirinya

  • Apa yang dikatakan dan lakukan

  • Apa yang dikatakan oleh orang lain, terutama saksi mata


  1. Gelaran Mulia Tuhan Yang Maha Esa ada pada Yesus (Yesus memiliki gelaran mulia Tuhan yang Maha Esa)


"Yesus adalah Tuhan (Kurios)" menunjukkan pengenalan dengan Allah dalam Perjanjian Lama (Yahweh) - Roma 10:9 Jika kamu akui dengan mulutmu bahawa Yesus ialah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahawa Allah telah membangkitkan-Nya daripada kematian, kamu akan diselamatkan; 1 Korintus 12:3 Oleh itu, aku menyatakan kepadamu, tiada siapa pun yang bersuara di bawah pimpinan Roh Allah akan berkata: “Yesus terkutuk” dan tiada siapa pun dapat mengakui, “Yesus ialah Tuhan,” kecuali di bawah bimbingan Roh Kudus. & Filipi 2:6-11 Dia yang sekalipun dalam bentuk Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi Dia telah mengetepikan martabat diri-Nya, mengambil bentuk seorang hamba, dan datang dengan rupa manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan diri-Nya dan taat hingga kepada kematian, bahkan kematian di salib! Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan-Nya dan menganugerahkan kepada-Nya nama yang di atas segala nama, supaya kepada nama Yesus segala-galanya bertelut, segala isi langit, bumi dan yang di bawah bumi, dan semua lidah mengaku bahawa Yesus Kristus ialah Tuhan, untuk mendatangkan kemuliaan kepada Allah Bapa.

Yesus adalah "Yang Pertama dan Yang Terakhir", sama seperti Allah - Yesaya 44:6 Beginilah firman TUHAN, Raja dan Penebus Israel, TUHAN alam semesta: ‘Akulah yang pertama dan Akulah yang terakhir, tidak ada Allah selain Aku. dibandingkan dengan Wahyu 1:17Apabila aku melihat-Nya, rebahlah aku di kaki-Nya seolah-olah tidak bernyawa lagi. Dia meletakkan tangan kanan-Nya ke atasku lalu berfirman, “Janganlah takut! Akulah Yang Pertama dan Yang Terakhir. , Wahyu 22:13 Akulah Alfa dan Omega, Yang Pertama dan Yang Terakhir, Yang Di Awal dan Yang Di Akhir.


Yesus adalah "Tuhan segala tuhan" & "Raja segala raja", sama seperti Allah - Ulangan 10:17 TUHAN, Allahmu, sememangnya Allah segala allah, Tuhan segala tuhan, Allah yang besar, perkasa, dan tersangat hebat, yang tidak memilih kasih serta tidak menerima sogokan. dibandingkan dengan Wahyu 19:16 Pada jubah dan paha-Nya tertulis nama: “Raja Segala Raja, Tuan Segala Tuan.”


Yesus disebut sebagai "Penebus", sama seperti Allah Israel - Lukas 1:68 “Segala puji bagi Tuhan, Allah Israel! Kerana Dia telah datang dan menebus umat-Nya; dibandingkan dengan Yesaya 41:14 Jangan takut, wahai si ulat Yakub, wahai orang Israel. Aku akan menolong engkau,” demikianlah firman TUHAN, Penebusmu, Yang Maha Suci, Allah Israel.


2. Yesus Membuat Tuntutan yang Hanya dibuat oleh Allah (Yesus menuntut apa yang hanya boleh dibuat oleh Allah)


Dialah Jalan, Kebenaran, dan Hidup - Yohanes 14:6 Yesus menjawab, “Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui-Ku.


Yesus adalah terang - Yohanes 8:12 Yesus berkata lagi kepada mereka, “Akulah cahaya dunia. Orang yang mengikut-Ku tidak akan berjalan dalam kegelapan tetapi akan mempunyai cahaya hidup.” dibandingkan dengan Yesaya 60:19-20 Matahari tidak akan menjadi penerangmu lagi pada siang hari, dan cahaya bulan tidak akan menerangi kamu lagi, tetapi TUHAN akan menjadi penerangmu yang kekal, dan Allahmu akan menjadi kemegahanmu. Mataharimu tidak akan terbenam lagi dan bulanmu tidak akan lenyap, kerana TUHAN akan menjadi penerangmu yang kekal dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir.


Dia adalah Tuhan Sabat, yakni, setara dengan Allah - Markus 2:28 Jadi Anak Manusia jugalah Tuhan atas hari Sabat. dibandingkan dengan Keluaran 20:10 Kata Musa kepada umat itu, “Jangan takut, kerana Allah telah datang untuk menguji kamu supaya kamu sentiasa takut kepada-Nya lantas kamu tidak berbuat dosa.”


Dia ada sebelumnya dan datang dari surga - Yohanes 1:1-3 Pada permulaan sudah wujud Firman, dan Firman itu bersama Allah dan Firman itu ialah Allah. Dia bersama Allah pada permulaan. Segala-galanya diciptakan melalui Dia. Daripada segala yang wujud, tiada suatu pun yang dicipta tanpa-Nya., 3:13 Tiada seorang pun pernah naik ke syurga, kecuali Anak Manusia yang turun dari syurga., 6:38 Aku turun dari syurga bukanlah untuk melakukan kehendak-Ku sendiri tetapi kehendak Dia yang mengutus-Ku., 17:5 Bapa, muliakanlah Aku sekarang dengan kemuliaan yang Kumiliki bersama-Mu sebelum dunia ini diwujudkan.


Dia dan Bapa adalah satu dan setara dengan Bapa - Yohanes 10:30-33Aku dan Bapa adalah satu.” Selepas itu, orang Yahudi yang hadir pun memungut batu sekali lagi untuk merejam Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, “Aku telah banyak melakukan perbuatan baik yang diserahkan Bapa kepada-Ku. Perbuatan manakah yang mendorong kamu merejam-Ku?” Orang Yahudi itu menjawab, “Kami hendak merejam Kamu bukan kerana perbuatan-Mu yang baik, tetapi kerana Kamu mengkufuri Allah. Kamu hanyalah seorang manusia, tetapi Kamu menganggap diri-Mu Allah!” , 5:17-18 Namun demikian, Yesus berkata kepada mereka, “Bapa-Ku masih bekerja hingga sekarang, maka begitulah juga Aku.”Kata-kata-Nya ini mengukuhkan lagi niat orang Yahudi hendak membunuh-Nya. Bukan sahaja Dia melanggar hukum hari Sabat, malah juga mengatakan Allah itu Bapa-Nya, iaitu menyamakan diri-Nya dengan Allah.


3. Yesus Membawa Gelaran KeIlahian: Mesias, Anak Allah & Anak Manusia


Yesus berkata "Aku adalah" yang merupakan nama Allah: "YHWH" (Yahweh) dan oleh itu, Dia adalah kekal - Keluaran 3:14 dibandingkan dengan Yohanes 8:58; Markus 1:1-3 dan Yesaya 40:3


Yesus berkata bahawa Dia adalah Mesias, Anak Allah dan Anak Manusia - Matius 26:62-65


Mesias yang diurapi - Yesaya 61:1


Anak Manusia yang adalah Allah - Daniel 7:13-14; Matius 19:28, 24:30; Yohanes 3:13; Wahyu 1:13, 14:14


Anak Allah (anak tunggal Allah) - Yohanes 1:34, 3:18, 3:36, 10:36, 20:31; Matius 8:29, 11:27, 14:44, 16:16; Lukas 10:22


Yesus adalah Firman Allah - Yohanes 1:1-2; Wahyu 19:13


4. Yesus Melakukan Hanya Apa yang dilakukan Allah - Hak Istimewa Ilahi-Nya


Dengan kuasa dan kuasa-Nya, Yesus melakukan banyak mukjizat penyembuhan, mengusir syaitan, dan membangkitkan orang mati - Markus 3:10-12


Dia mengampuni dosa - Markus 2:8-12


Dia melakukan mukjizat, menyembuhkan, mengusir syaitan, membangkitkan orang mati - banyak ayat dalam Injil menyatakan hal-hal ajaib yang dilakukan Yesus


Dia berkuasa atas alam dan dunia fisik - Yohanes 2:9-11 (mengubah air menjadi anggur); Lukas 8:23-25 (menenangkan badai); Markus 6:41-44 (membuat lima roti dan dua ikan untuk menjadi lebih 5000 orang).


Dia memiliki kuasa untuk menghakimi bangsa-bangsa - Matius 25:21-46


Yesus memberikan kuasa ajaib kepada murid-murid-Nya untuk mengusir syaitan dan menyembuhkan orang sakit - Lukas 9 & 10


5. Yesus Menerima Penyembahan


Yohanes 20:28 (Tomas menyatakan kepada Yesus, "Tuhanku dan Allahku")


Matius 2:2 berkata, "Di mana Raja Yahudi yang baru lahir? Karena kami melihat bintang-Nya ketika itu dan datang untuk menyembah-Nya."


Matius 14:33 "Dan orang dalam perahu menyembah-Nya, kata mereka, "Sungguh Engkau adalah Anak Allah."


Matius 15:25 (KJV) "Lalu perempuan itu datang dan menyembah-Nya, katanya, "Tuhan, tolonglah aku."


Matius 28:9 "Dan lihatlah, Yesus menemui mereka dan berkata, "Salam!" Dan mereka datang dan memegang kakinya dan menyembah-Nya."


Yohanes 9:35-38 "Yesus mendengar bahwa mereka telah mengusir dia, dan setelah menemukannya, Ia berkata, "Percayakah kamu kepada Anak Manusia?" Dia menjawab, "Siapakah Dia, Tuanku, supaya aku percaya kepada-Nya?" Yesus berkata kepadanya, "Kamu telah melihat Dia, dan Dialah yang berbicara denganmu." Dia berkata, "Tuhan, aku percaya," dan menyembah-Nya.


6. Yesus adalah Pencipta


Salah satu kebenaran mendasarkan Alkitab bahawa Allah adalah Pencipta segala sesuatu. Salah satu daripada banyak ayat yang menyatakan Allah sebagai Pencipta adalah dipetik daripada Yesaya 40:28, "Tidakkah engkau tahu? Tidakkah engkau dengar? TUHAN adalah Allah yang kekal, Pencipta hujung bumi. Dia tidak lelah, dan tidak dapat dikenal akal-Nya." Ketiga Peribadi Tritunggal terlibat dalam penciptaan alam semesta (Kejadian 1:2; Kisah Para Rasul 17:24; Ibrani 1:2). 7. Yesus mengampuni dosa iaitu apa yang hanya boleh dilakukan oleh Tuhan

Dalam Injil Matius (Matius 9:1-8 dan Markus 2:1-12), terdapat peristiwa yang menunjukkan kuasa Yesus untuk mengampuni dosa.


Yesus berada di kotanya sendiri ketika beberapa orang membawa seorang lumpuh kepada-Nya. Melihat iman mereka, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, “Tabahkanlah hatimu, anakku; dosamu diampuni.” Penyataan ini membingungkan guru-guru Taurat kerana hanya Tuhan yang diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Yesus, walaupun sepenuhnya Tuhan, juga adalah manusia sepenuhnya pada masa itu. Dia masih belum mengalahkan maut. Guru-guru Taurat menuduh Dia menghujat.


Yesus menjawab dengan mengajukan pertanyaan yang menggugah pemikiran mereka, ”Manakah yang lebih mudah: mengatakan, ’Dosamu telah diampuni,’ atau mengatakan, ’Bangunlah dan berjalanlah’?” Kemudian, untuk mengesahkan kuasa-Nya, Dia menyembuhkan orang lumpuh itu, sambil berkata, "Bangunlah, ambillah tilammu, dan pulanglah." Orang ramai menyaksikan mukjizat ini dan memuji Tuhan kerana memberikan kuasa sedemikian kepada manusia.


Perjanjian Lama telah menjelaskan bahawa hanya Tuhan yang boleh mengampuni dosa. Keupayaan Yesus untuk mengampuni dosa mencabar norma agama pada zaman-Nya. Tindakan-Nya menunjukkan sifat dan tujuan ketuhanan-Nya. Akhirnya, melalui kematian korban dan kebangkitan-Nya, Yesus memberikan pengampunan bagi semua manusia, menunjukkan rahmat dan kasih Tuhan yang tidak terhingga.


Jadi, Yesus mengampuni dosa kerana Dia adalah Tuhan sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, dan kuasa-Nya melangkaui alam fizikal ke dalam domain rohani.


Kesimpulan


KeIlahian Yesus tidak dapat disangkal, dan Dia adalah Allah. Bukti bahwa Yesus adalah Allah berasal dari sifat-sifat ilahi-Nya & hak prerogatif ilahi-Nya (kuasa dan autoriti-Nya dan perbuatan-Nya); yang semuanya hanya dimiliki oleh Allah dan hanya Allah yang boleh melakukannya. Keilahian-Nya sesungguhnya berdasarkan pada tuntutan yang begitu jelas bahawa “Akulah Allah, sembahlah Aku.”


Comments


bottom of page