top of page

Apakah Maknanya dan Kepentingan Pembaptisan?


Tujuan Pembaptisan


Tujuan pembaptisan ialah untuk mematuhi perintah Tuhan tentang baptisan dan menerima apa yang dialami Yesus bila langit terbuka dan Tuhan bersuara, “Inilah Anakku yang Ku kasihi.’ Selepas itu Dia dipenuhi dengan Roh Kudus.


Mengapa Kita dibaptiskan?


Apabila kita memasuki air pembaptisan, kita mengisytiharkan mesej Injil. Yesus mati untuk dosa kita, dikuburkan, dan hidup semula. Dengan menyertai pembaptisan, kita mengidentifikasi diri kita dengan Yesus. Roma 6:4 mengatakan kita telah dikuburkan bersama-Nya melalui baptisan ke dalam kematian. Kita kini mati kepada kuasa dosa. Dibangkitkan daripada air menyatakan kehidupan baru kita dalam Kristus dan kesatuan kita dengan Dia.


Jadi makna pembaptisan dapat disimpulkan ke dalam satu perkataan iaitu identifikasi (identification). Di dalam perkataan lain, kesatuan di dalam kristus. Pembaptisan menyatakan bahawa kita bersatu dengan kristus secara peribadi dan secara umum.


Roma 6:4 (AVB) 3 Atau tidakkah kamu tahu bahawa kita semua yang dibaptiskan dalam Kristus Yesus telah dibaptiskan ke dalam kematian-Nya? 4 Melalui baptisan itu, kita dikuburkan dengan Dia dan ikut mati bersama-Nya. Demikian juga, sebagaimana Kristus dibangkitkan daripada kematian melalui kemuliaan Allah Bapa, kita juga dapat menikmati kehidupan yang baru.


Perhatikan di dalam ayat ini, bahawa kita dibaptiskan dalam Kristus Yesus. Juga kita dibaptiskan ke dalam kematian-Nya. Bermakna kita dikuburkan dengan Yesus, ikut mati bersamanya, dan kemudian sebagaimana Yesus dibangkitkan dari kematian, kita juga mempunyai kehidupan yang baru.


Pembaptisan tidak akan menyelamatkan kita,. Keselamatan hanya datang dari iman kita kepada Yesus Kristus.


Efesus 2:8-9 (AVB) 8 Kamu telah diselamatkan dengan kasih kurnia-Nya melalui iman – ini bukan daripada kamu sendiri tetapi adalah kurnia Allah – 9 bukan kerana usaha amalmu supaya tiada seorang pun yang dapat bermegah.


Dengan kasih kurnia Yesus kita diselamatkan. Pembaptisan adalah kesaksian peribadi kita, dengan keyakinan dari dalam hati kita, bahawa kita sudah ditukar dari hidupo kita yang lama kepada hidup yang baru.


Prasyarat Untuk Dibaptiskan


Sebelum kita dibaptiskan kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat (Yohanes 1:12). Kita diselamatkan melalui iman (Markus 16:5), yang menunjukkan bukti pertobatan yang sebenar (Lukas 3:7-8)


Apakah Kristian Harus Dibaptiskan?


Yesus memberikan kita amanat agung, di dalam Matius 28:19 “Oleh itu pergilah, jadikan semua bangsa murid-Ku. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.”

Dari permulaan pelayanan umum Yesus, Yesus memilih untuk dibaptiskan. Yohanes Pembaptis memanggil orang Yahudi untuk mengaku dosa mereka dan menunjukkan pertaubatan dengan merendamkan tubuh mereka ke dalam air di Sungai Yordan. Yesus yang tidak berdosa menyertai orang ramai di sungai dan meminta Yohanes membaptis Nya. Tuhan memilih untuk bersama dengan manusia berdosa. Apabila kita mengikuti teladan-Nya dalam pembaptisan air, kita secara terbuka mengaku iman kita kepada Juruselamat dan mengidentifikasikan diri kita dengan Yesus.


Pembaptisan membolehkan kita untuk menunjukkan hubungabn kita dengan Yesus dan saudara-saudara kita yang di dalam Kristus. Paling penting ialah keselamatan datangnya daripada iman kita kepada Yesus Kristus, bukan pembaptisan (Efesus 2:8-9). Tetapi untuk memenuhi perintahNya, kita perlu dibaptiskan apabila kita membuat keputusan untuk menerima Yesus Kristus untuk berkuasa di dalam hidup kita.


Manfaat Daripada Pembaptisan

  • Kematian Yesus menjadi kematian kita dan kebangkitan-Nya adalah kelahiran baru kita (Roma 6:3-4)

  • Kita ditanam dan boleh bertumbuh (Roma 6:5-6)

  • Kita boleh datang kepada Tuhan sebagai orang yang bangkit daripada kematian.

  • Dosa tidak berkuasa atas kita (Roma 6:14)

  • Kita adalah hamba kebenaran (Roma 6:18)

  • Kita adalah hamba Tuhan. Kita sudah dikuduskan dan beroleh hidup yang kekal. (Roma 6:22)bottom of page